Zapraszam do kontaktu:

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Trwa procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotycząca tantiem dla twórców, która wdraża także dwie dyrektywy PE dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. To niezwykle ważny akt prawny, na który czekają artyści, a który ma dać im prawa do odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia oraz do tantiem z tytułu reemitowania utworu.

Dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które mają zostać wdrożone do prawa krajowego, zostały przyjęte 17 kwietnia 2019 r.

– dyrektywa SATCAB II, ma stworzyć warunki umożliwiające szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich.

– dyrektywa DSM jest związana z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego oraz wprowadza nowe zasady dotyczące wynagradzania twórców i wykonawców, mające zapewnić, aby należne im wynagrodzenie było godziwe.

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w tym temacie są zawsze niezwykle burzliwe ze względu na sprzeczność interesów zainteresowanych stron. Mam nadzieję jednak, że uda nam się wypracować akceptowalny przez wszystkich kompromis.